Plattsättning

- Ladda ner PDF

 

Plattsättning, cementbaserat fästmassa

Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättnings- metoden. De gäller för arbeten såväl inom- som utomhus.

Produkter

Val av produkt görs bl.a. med hänsyn till:

 • Krav på sättbrukets tjocklek, från 1,5 mm upp till 15mm.
 • Bindningstid, från några få timmar till flera dygn.
 • Krav på flexibilitet vid till exempel golvvärme eller betong, yngre än 28 dygn.
 • Vidhäftning på svåra underlag t ex befintlig keramisk beklädnad eller PVC.
 • Krav på tryckhållfasthet vid mekanisk belastning från till exempel pallyftare, truckar och liknande inom industrin.
 • Krav på brukets bärförmåga och flytegenskaper.
 • Underlag och plattyp, vilka är av stor betydelse för produktval, se nedan.

Generelt

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara fast och rengjort från damm, fett, olja, cementslam och liknande och får icke ha genomgående sprickor.

 • Kontrollera att betongens ålder, fukt i underlaget och konstruktionens bärighet svarar mot vald fästmassa.
 • Kontrollera att underlagets fall och planhet motsvarar de krav som ställs på färdig beläggning.
 • Kontrollera att fältindelningar och rörelsefogar är korrekt utförda.
 • Kontrollera att eventuell golvvärme är avstängd.
 • Kontrollera att förbehandling och vattenisolering är utförda enligt gällande föreskrifter och anpassade till vald fästmassa.

Platt typer

De flesta keramiska plattor är klassificerade enligt europeisk standard.
Val av plattor görs bl. a. med hänsyn till:

 • Slitstyrka och användningsområde t ex bostäder, industri, fasader, balkonger etc. 
 • Krav för max vattenabsorption. Plattor avsedda för vägg inomhus bör icke ha högre vattenabsorption än 15 viktsprocent. På golv inomhus bör den vara mindre än 6%.
 • Plattor utomhus skall ha en mycket låg vattenabsorption, normalt under 0,5%.
 • Krav på halksäkra egenskaper i våta rum och liknande ytor, som beträds med bara fötter.
 • Krav på städbarhet av den färdiga ytan.
 • Plattornas storlek har betydelse för val av sättmedel. Vid format över 30x30 cm användes endast flexibelt sättmedel typ Alfix Combifix eller Alfix Normalfix + Flexbinder.

Kontrollera vid sättning att plattornas tillverkningstoleranser stämmer och att de medger önskad fogbredd.

Tandspackel

Tandstorleken på spacklen är avgörande för mängden sättmedel och skall därför väljas med hänsyn till plattans baksida, format och underlagets beskaffenhet.

För liten mängd ger en otillräcklig utfyllnad och därmed risk för dålig kvalitet.

För stor mängd medför risk för ojämnhet på den färdiga ytan och att sättmedlet kommer upp i fogarna.

Riktvärden för kvadratisk tandstorlek:

Keramiska plattor
        Tandstorklek kvadrat i mm
kantlängd i mm plan baksida ojämn baksida
op til 50 3x3 4x4
20-108 4x4 6x6
109-200 6x6 8x8
över 200 8x8 10x10 / 12x12
Buttering/floating metod 4x4 6x6

Arbetsbeskrivning

Material och underlag skall ha samma temperatur och får inte vara våta på ytan. Under sättningsarbetet får inte bruket torka för snabbt till exempel i kraftigt solljus eller drag.

Blandning

Fästmassan tillreds med rent, kallt vatten i enlighet med anvisning på förpackningen. Pulvret hälles i vattnet och blandas till en jämn massa utan klumpar. Använd långsamgående borrmaskin med visp. Observera att vissa bruk skall "vila" efter blandning.

Tillsätts för mycket vatten innebär detta en lägre eller långsammare utveckling av produktens slutliga hållfasthet. Att tillsätta för litet vatten medför en försämrad bearbetbarhet och ger sämre vidhäftning till plattor och underlag.

Tillsätt aldrig extra vatten till fästmassa som har börjat binda.
Observera att temperaturen på blandningsvattnet påverkar bindningstiden.

Montering

klaeber paafoeres

Fästmassan påföres underlaget med en slät spackel, varefter massan kammas upp med tandspackel. Spacklen pressas mot underlaget i en vinkel om ca 60°.

fliser fasttrykkes

Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Detta måste ske inom den öppentid som anges för respektive produkt.

klaeber tjek med fingerspids

Fästmassan får inte bilda "hud" innan plattorna monteras.
Kontrollera med fingerspetsen. Om ytan har börjat torka skall allt fästmassa avlägsnas och nytt påföras.

kontroller bagside

Kontrollera ibland att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa.

Buttering/Floating

buttering floating

Utomhus till exempel på trappor, fasader, i bassänger och på liknande ytor användes buttering/ floating metoden, d.v.s. fästmassan påföres både plattor och underlag. Härigenom uppnås en fullständig brukstäckning utan hålrum.

moertel paa underlag

OBS! För produkter med flytande egenskaper till exempel Alfix ProFix uppnås en fullständig täckning genom att påföra fästmassa endast på underlaget.

Förväntat resultat

Kvalitetskrav för plattsättningen bör fastställas i god tid innan arbetet påbörjas, med avseende på användning och estetiska önskemål. Detta uppnås bäst genom att utföra en provyta i lämplig storlek.

Enligt Byggkeramikrådets Tekniska Kommitté får fogsprång vid beläggningar och beklädnader med keramiska plattor högst vara lika med den specifika keramiska plattans uträknade toleransmått för skevhet, för plattans längsta kantmått.

Fogsprång får dock maximalt vara 1.5 mm.

För plattor enligt SS-EN 121 dock 2.0 mm.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)