Velkommen til Alfix’ hjemmeside. Det lader til at din browser er forældet og ikke understøttes af vores side. Vi anbefaler at bruge en af følgende browsere for en optimal brugeroplevelse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Allmänt
Den här policyn om behandling av personuppgifter beskriver hur Alfix A/S samlar in och behandlar uppgifter om dig när du har kontakt med oss, beställer produkter från oss eller använder vår webbplats. För mer specifik information om vår personuppgiftspolicy:

Våra produkter riktar sig till företagare, och därför behandlar vi främst uppgifter om det företag som du representerar. Om du kontaktar oss som privatperson kommer dina uppgifter att behandlas i enlighet med den här policyn.

Personuppgiftspolicyn gäller personuppgifter som du lämnar ut till oss eller som vi samlar in via vår webbplats eller andra källor.

Alfix är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor till Alfix kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna.

Vilka PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN och med vilket syfte
När du besöker webbplatsen: Vi samlar INTE in några uppgifter om dig och din användning av vår webbplats när du besöker webbplatsen.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller går med i vår Pro Club: Vi samlar in uppgifter om ditt namn, din e-postadress och ditt företag. Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev till dig samt tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring till dig.

När du beställer en produkt eller får ett erbjudande från oss: Vi samlar in uppgifter om ditt namn, ditt företag, telefonnummer, betalsätt, uppgifter om vilka produkter du beställer samt leveranstid och leveranssätt. Syftet med denna behandling är att vi ska kunna leverera erbjudna eller överenskomna produkter och uppfylla det avtal som vi har ingått med dig/ditt företag, däribland att kunna tillgodose din rätt att reklamera produkterna.

När du ställer frågor eller har kontakt med oss: Vi samlar in uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företag och din fråga. Syftet med behandlingen är att kunna svara på frågor eller kommunicera med dig för att utföra den tjänst som du önskar.

När du söker en tjänst hos oss spontant eller efter anmodan: Vi samlar in de uppgifter som du har gett oss i din ansökan. Syftet är att rekrytera personal till lediga tjänster och spara ansökningar för eventuell framtida rekrytering.

När du är kontaktperson för ett företag som är kund hos oss: Vi samlar in uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företag och andra uppgifter som du själv väljer att lämna ut till oss, undantaget eventuella känsliga uppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna ha kontakt med dig via mejl och telefon och ge bästa möjliga service till dig och företaget du representerar, bland annat genom att ta hänsyn till särskilda önskemål och behov, samt för att vi ska kunna ge ditt företag relevant information. Vidare använder vi uppgifterna till att kontakta dig eller ditt företag för att höra hur nöjd du är med våra tjänster och/eller för att skicka information om samma eller motsvarande tjänster som vi bedömer kan vara intressanta för dig eller ditt företag.

När du representerar en leverantör: Vi samlar in uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företag och andra uppgifter som du själv väljer att lämna ut till oss, undantaget eventuella känsliga uppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna ha kontakt med dig via bland annat mejl och telefon i samband med uppdrag som du eller ditt företag utför åt oss i egenskap av leverantör.

Mottagare av personuppgifter inklusive överföring till tredje land Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Överlämning till personuppgiftsbiträden Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna på uppdrag av oss. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar de uppgifter som Alfix är ansvariga för enligt instruktioner från oss. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för andra syften än att uppfylla avtalet med oss och de har tystnadsplikt kring uppgifterna. Vi har ingått skriftliga avtal om personuppgiftsbehandling med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss.

I den mån vi behandlar personuppgifter utanför EU/EES sker behandlingen i enlighet med de standardiserade dataskyddsbestämmelser som EU-kommissionen har antagit.

När vi raderar dina personuppgifter Uppgifter som samlats in i samband med att du haft kontakt med oss, ställt frågor eller bett om information raderas när de inte längre behövs för den aktuella behandlingen. Uppgifter om företagsrepresentanter raderas som regel 5 år efter utgången av det kalenderår då det aktuella avtalet ingicks. Uppgifterna kan dock sparas längre i följande fall: i) om vi har ett berättigat intresse för att spara uppgifter under en längre period, ii) om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna avgöras, genomdrivas eller försvaras, eller iii) om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år fram till utgången av räkenskapsåret för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Uppgifter som samlats in när du anmält dig till nyhetsbrevet eller Pro Club raderas när du drar tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. Uppgifterna kan dock komma att sparas längre om vi har ett berättigat behov av att spara dem längre.

Dina rättigheter För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina personuppgifter vill vi i detta avsnitt upplysa dig om dina rättigheter.

Åtkomst Du har rätt att när som helst begära ut information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vad som är syftet med registreringen, vilka olika kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som eventuellt finns samt information om var vi har hämtat uppgifterna.

Rättelse Du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Om du upptäcker att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig ber vid dig att kontakta oss skriftligen så att vi kan rätta uppgifterna.

Radering I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade, till exempel om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga åtaganden eller för att rättsliga anspråk ska kunna avgöras, genomdrivas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Begränsning av behandlingen Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter så att vi enbart sparar dem, till exempel om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

Invändningar Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det gäller direkt marknadsföring, däribland den behandling som görs för att kunna målanpassa vår direkta marknadsföring. Du kan också när som helst, av skäl som rör din specifika situation, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som grund.

Dra tillbaka samtycke Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av dina personuppgifter, bland annat i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Klagomål Du har rätt att inge klagomål till Datatilsynet om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat inges via e-post på dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Kontaktuppgifter Om du har några frågor eller synpunkter kring den här personuppgiftspolicyn, eller vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss på Alfix@Alfix.dk.

Ändringar i personuppgiftspolicyn Om vi gör några ändringar i personuppgiftspolicyn kommer den nya versionen av policyn att publiceras på vår webbplats.